KI?M TRA V� ?�NH GI�

You are not logged in. (Login)

 • CH??NG TR�NH X�Y D?NG "N�NG TH�N M?I" HUY?N H�A VANG
  L?P X�Y D?NG B�I GI?NG ?I?N T?
  Th?y c� tham d? l?p t?p hu?n x�y d?ng b�i gi?ng ?i?n t? xin K�ch V�O ?�Y ?? n?p b�i


 • T�i li?u SPSS file

 • 1

 • 1
  f

  Ti?p t?c t�ch c?c ??y m?nh l? tr�nh ho�n t?t c�c ng�n h�ng ?? thi ph?c v? c�ng t�c ??i m?i d?y h?c

  S�ng ng�y 3 th�ng 6 n?m 2011, Ban Gi�m hi?u Tr??ng ?HSP ph?i h?p v?i Ph�ng Khoa h?c, Sau ??i h?c v� H?p t�c qu?c t? t? ch?c H?i ngh? t?ng k?t v� t?p hu?n bi�n so?n ng�n h�ng ?? thi.

  H?i ngh? di?n ra d??i s? ch? tr� c?a TS. Nguy?n B?o Ho�ng Thanh � Hi?u tr??ng nh� tr??ng. Tham d? h?i ngh? c� ??i di?n c�c Ph�ng, Ban ch? nhi?m c�c khoa chuy�n m�n, c�c Ti?n s?, c�c ch? nhi?m ?? t�i ng�n h�ng c�u h?i c?a c�c khoa.

  C�c � ki?n t?i h?i ngh? t?p trung v�o v?n ?? ph??ng ph�p bi�n so?n c�c c�u h?i tr?c nghi?m v� t? lu?n c?a ng�n h�ng ?? thi, v?n ?? ?ng d?ng c�ng ngh? trong bi�n so?n c�c c�u h?i, v� kinh ph� d�nh cho vi?c th?c hi?n c�c ?? t�i bi�n so?n c�u h?i ng�n h�ng ?? thi. Xem ti?p>>>

  23

 • L?p T?p hu?n

  L?P B?I D??NG GV V? K? THU?T D?Y H?C THEO H?C CH? T�N CH?

  CHO CA?N B�? GI?NG VI�N TR? TR??NG ??I H?C S? PH?M - ?H?N
  H?c vi�n k�ch V�O ?�Y ?? n?p b�i


 • B�i b�o hay

  ??I M?I R�N LUY?N NGHI?P V? S? PH ?M- M?T GI?I PH�P N�NG CAO CH?T L??NG ?�O T?O GI�O VI�N

  1-V�i n�t v? ch?t l??ng ?�o t?o gi�o vi�n trong c�c tr??ng s? ph?m hi?n nay

  Ch?t l??ng ?�o t?o gi�o vi�n v?n v?n ???c ?o b?ng ki?n th?c chuy�n ng�nh v� ph??ng ph�p gi?ng d?y (hay c�n g?i l� ki?n th?c chuy�n m�n v� nghi?p v? s? ph?m (NVSP). ? th?i n�o c?ng v?y, hai y?u t? ?� ???c coi nh? �2 ch�n� c?a m?i gi�o vi�n.

  Th? nh?ng, nh�n v�o th?c t? hi?n nay, ki?n th?c v? ph??ng ph�p c?a gi�o vi�n n�i chung, sinh vi�n s? ph?m n�i ri�ng c�n c� nhi?u h?n ch?. Bi?u hi?n l�, trong c�c tr??ng ph? th�ng kh�ng thi?u nh?ng gi�o vi�n c� chuy�n m�n gi?i nh?ng d?y l?i r?t gi?. Nguy�n nh�n c?a t�nh tr?ng n�y do nhi?u y?u t?, song m?t trong nh?ng ?i?u ?ang khi?n m?i ng??i quan t�m - ?� ch�nh l� vi?c ?�o t?o nghi?p v? trong c�c tr??ng s? ph?m hi?n nay ?ang b?c l? nh?ng ?i?m y?u (n?u kh�ng mu?n n�i l� c� nhi?u b?t ?n)

 • Xem ti?p Resource

 • L?p t?p hu?n v? so?n th?o tr?c nghi?m k?t qu? h?c t?p v� s? d?ng ph?n m?m SPSS t?i Tr??ng ?HSP: th�nh c�ng, thi?t th?c, hi?u qu?

  1
  1
  L?n ??u ti�n ???c t? ch?c t?i Tr??ng ??i h?c S? ph?m t? ng�y 7/6 ??n 12/6 n?m 2010, l?p t?p hu?n v? so?n th?o tr?c nghi?m k?t qu? h?c t?p v� s? d?ng ph?n m?m SPSS ?� thu h�t s? tham gia c?a 66 c�n b?, gi?ng vi�n ??n t? c�c Ph�ng, Khoa trong nh� tr??ng.

  TS. Nguy?n B?o Ho�ng Thanh cho bi?t l?p h?c n�y l� m?t trong nh?ng n? l?c c?a nh� tr??ng nh?m ??i m?i, n�ng cao ch?t l??ng gi?ng d?y. C? th?, l?p t?p hu?n v? so?n th?o tr?c nghi?m nh?m ph?c v? cho vi?c x�y d?ng 30 ng�n h�ng c�u h?i tr?c nghi?m hi?n ?ang ???c nh� tr??ng t�ch c?c tri?n khai. Xem ti?p m?c tin t?c...

  ?? t�m hi?u v� t?i t�i li?u v? n?i dung t?p hu?n So?n th?o k?t qu? h?c t?p, c�c b?n k�ch V�O ?�Y.

 • H??ng d?n ??ng nh?p h? th?ng

  H??ng d?n s? d?ng
  • L?n ??u ti�n b?n ??ng nh?p, m?i b?n xem h??ng d?n ??ng nh?p v�o h? th?ng ho?c c� th? click V�O ?�Y ?? t?i v? m�y b?n, file d?ng PDF
  • Ch� �: tr??c t�n h?c vi�n l� t�n l?p h?c
  2
  H??ng d?n n?p b�i
  ?? bi?t c�ch th?c n?p b�i t?p, b?n k�ch V�O ?�Y ?? xem
  1
  • Trang web th? hi?n t?t nh?t ? tr�nh duy�t FireFox. b?i t?i TAI ?�Y
  1
  • N?u b?n l� h?c vi�n. xin k�ch v�o kh�a h?c c?a b?n. Trong m?i kh�a h?c c� Di?n ?�n trao ??i h?c t?p, ?�y l� n?i ?? b?n trao ??i � ki?n v? b�i h?c kh�ng n�n n�u nh?ng � ki?n kh�ng li�n quan ??n m�n h?c
  • Trong m?i m�n h?c s? c� nhi?u t�i li?u, phim h??ng d?n, t?t nh?t b?n h�y t? t�m hi?u tr??c khi ??n l?p.
 • 1
  2
  3

  H?p tr?c tuy?n,h?c ?o, eLearning tr?c tuy?n
  H? th?ng Adobe Connect do C?c CNTT, B? Gi�o d?c v� ?�o t?o c�i ??t v� qu?n l�, c� ??a ch? website l� http://hop.edu.net.vn. Hi?n c� nhi?u ph�ng h?p ?o kh�c nhau, t??ng ?ng ph?n ?u�i c?a ??a ch? kh�c nhau. T?i m?t th?i ?i?m,t?ng s? ng??i c� th? n?i v�o hi?n nay l� 80 concurent user licenses. ?? tham gia m?t ph�ng h?p hay l?p h?c, ng??i s? d?ng c?n bi?t ??a ch? ph�ng h?p.
  T?i t�i li?u tham kh?o

 • Nhi?u t? li?u qu� tr�n trang web "Ti?n t?i ??i h?i ??ng" c?a HTV

  09/08/2010
  Khai tr??ng t? ng�y 6.2.2010, trang web www.tientoidaihoidang.vn ???c ?�i truy?n h�nh TP.HCM (HTV) x�y d?ng nh?m th�ng tin, tuy�n truy?n nh?ng v?n ?? li�n quan ??n vi?c ch�o m?ng 80 n?m ng�y th�nh l?p ??ng (3.2.1930 - 3.2.2010), n?i dung chu?n b? ti?n t?i ?H ??ng c�c c?p, m?ng c�c ng�y l? l?n n?m 2010, ??ng th?i c?ng l� di?n ?�n ?? c�c ng�nh, c�c c?p v� c�c t?ng l?p b?n ??c... trao ??i, th?o lu?n, g�p � v? c�c v?n ?? li�n quan ??n c�ng cu?c x�y d?ng v� b?o v? ??t n??c, ph�t tri?n TP.HCM...; thi?t th?c h??ng ?ng cu?c v?n ??ng �H?c t?p v� l�m theo t?m g??ng ??o ??c H? Ch� Minh�
  (Theo b�o Thanhnien.com.vn)

 • KI?M TRA ?�NH GI� ONLINE

  hoctap.ued.udn.vn/dgcl/file.php/1/index3.jpg
  hoctap.ued.udn.vn/dgcl/file.php/1/image1s.jpg
  hoctap.ued.udn.vn/dgcl/file.php/1/12360611237436178.jpg
  hoctap.ued.udn.vn/dgcl/file.php/1/images6.jpg

Available Courses


Ki?m tra v� ?�nh gi�


Skip LoginSkip Latest News

Latest News

 • 9 Jul, 19:08
  Tr?nh Kh?c ??c
  ??ng nh?p h? th?ng more...
Skip Main Menu

Main Menu

Skip Liên kết hữu íchSkip Sách, Giáo trìnhSkip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events

free counters
Skip Online Users

Online Users

(last 20 minutes)
 • Guest User
Skip Course categories